Witaj, gość! [ Zarejestruj się | Zaloguj się ] 

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

GRUPA OTOMACHINO

Portal ogłoszeniowy OTOMACHINO.com znajdujący się pod adresami otomachino.pl, otomachino.com, oto-machino.pl i oto-machino.com

OTOMACHINO

prowadzone przez OTOMACHINO.com platforma ogłoszeniowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Ogłoszenia oraz inne usługi związane z promocją Profili Firmowych na portalu, utrzymywane przez OTOMACHINO pod adresem otomachino.com.

TOWAR

rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem

UŻYTKOWNIK

podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Grupę OTOMACHINO w ramach OTOMACHINO  na zasadach określonych w Regulaminie

SPRZEDAJĄCY

Użytkownik oferujący na Ogłoszeniach Towary w ramach OTOMACHINO niezależnie od rodzaju Ogłoszenia

KUPUJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach OTOMACHINO niezależnie od rodzaju Ogłoszenia

KONTO

prowadzone dla Użytkownika przez Grupę OTOMACHINO pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach OTOMACHINO

REJESTRACJA

procedura zakładania Konta

REGULAMIN

niniejszy Regulamin OTOMACHINO

 

Artykuł 2. OTOMACHINO I WARUNKI UŻYTKOWANIA

2.1.

Użytkownikami serwisu OTOMACHINO mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.2.

Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym, a Grupą OTOMACHINO, której przedmiotem są usługi świadczone przez Grupę OTOMACHINO w ramach OTOMACHINO, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.3.

Grupa OTOMACHINO może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z OTOMACHINO przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych.

2.4.

W wyniku prawidłowej Rejestracji Grupa OTOMACHINO tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu). Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w OTOMACHINO loginu i hasła (logowanie).

2.5.

Konto zawiera dane  podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie OTOMACHINO. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w regulaminie, w trakcie korzystania z usług OTOMACHINO, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Po dokonaniu Rejestracji pełnej Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

2.6.

Użytkownik w celu uzyskania pełnego  dostępu do wszystkich usług świadczonych przez OTOMACHINO musi dokonać Rejestracji pełnej i pełnej aktywacji Konta.

2.7.

Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:

  1. używanie Kont do nieuczciwego zawyżania kwot oferowanych w ogłoszeniach.
  2. dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty opłat i prowizji należnych za dotychczasowe działania w ramach OTOMACHINO,

2.8.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:

  1. udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,

Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach OTOMACHINO.

  1. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

2.9.

Grupa OTOMACHINO zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez OTOMACHINO w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Grupa OTOMACHINO może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

2.10.

Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników OTOMACHINO.

 

II. OGŁOSZENIA

Artykuł 3. TOWARY ZAKAZANE

3.1.

Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania w Ogłoszeniach Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

 

Artykuł 4. RODZAJE OGŁOSZEŃ

4.1.

Grupa OTOMACHINO, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Grupa OTOMACHINO nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru.

 

Artykuł 5. WYSTAWIANIE OGŁOSZENIA

5.1.

Aby wystawić Towar w Ogłoszeniu, Sprzedający powinien stworzyć jej opis. W tym celu Sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie OTOMACHINO formularz sprzedaży. Tworząc opis Ogłoszenia, Sprzedający określa ogół warunków umowy zawartej pomiędzy użytkownikami.

5.2.

Sprzedający w trakcie wystawiania Towaru w Ogłoszeniu określa termin, od którego jest związany treścią opisu Ogłoszenia oraz od której zleca jej publikację Grupie OTOMACHINO. W przypadku, gdy data ta nie została wskazana przyjmuje się, że związanie treścią opisu ogłoszenia i publikacja nastąpią niezwłocznie. Wystawiając Ogłoszenie Sprzedający wyraża zgodę na jej publikację w celach promocyjnych w OTOMACHINO.

5.3.

Poprzez wystawienie Towaru Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy.

5.4.

Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Ogłoszenia, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

5.5.

Ogłoszenie należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Towaru.

5.6.

Informacje zawarte w opisie Ogłoszenia mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu danego Ogłoszenia.

5.7.

Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie Ogłoszenia, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie Ogłoszenia do momentu złożenia pierwszej oferty.

5.8.

Sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez wybór możliwości zapłaty przelewem na rachunek bankowy.  Sprzedający ma możliwość określenia dodatkowego sposobu płatności za Towar przy odbiorze.

 

Artykuł 6. OTOMACHINO

6.1.

Grupa OTOMACHINO nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach OTOMACHINO ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Ogłoszenia, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Grupa OTOMACHINO w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach  Ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Grupa OTOMACHINO nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Użytkowników umowy.

6.2.

Grupa OTOMACHINO nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach  Ogłoszenia, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Towaru albo usunięcia Ogłoszenia, o czym informuje Sprzedającego.

6.3.

Grupa OTOMACHINO może usunąć  Ogłoszenie w przypadku, gdy czynności związane z  Ogłoszeniem naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię OTOMACHINO. Wskutek usunięcia  Ogłoszenia informacje dotyczące tego Ogłoszenia (w szczególności treść zawarta na stronie  Ogłoszenia) przestają być dostępne w OTOMACHINO, dalsze czynności w ramach tego Ogłoszenia są niemożliwe. Usunięte Ogłoszenia nie mogą zostać przywrócone.

6.4.

W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach OTOMACHINO wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Grupa OTOMACHINO może:

  1. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  2. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach OTOMACHINO,
  3. uzależnić korzystanie z OTOMACHINO od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami,
  4. uzależnić korzystanie z OTOMACHINO od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Ogłoszenia,
  5. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika.

Zawieszenie Konta może nastąpić w konsekwencji naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku uporczywego naruszania zasad.

Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Grupy OTOMACHINO lub innych Użytkowników.

6.5.

W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Grupy OTOMACHINO i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem  Konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Grupę OTOMACHINO w ramach OTOMACHINO. Wraz z zawieszeniem Konta wszystkie  Ogłoszenia, w których Użytkownik wystawił Towary, zostają usunięte.

6.6.

Użytkownik, w przypadku gdy konto, z którego korzystał jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta bądź korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Grupy OTOMACHINO.

 

Artykuł 7. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

7.1.

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach OTOMACHINO powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania OTOMACHINO lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom.

7.2.

Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz  inne informacje,   dostępne na stronach internetowych Serwisu OTOMACHINO stanowią przedmiot praw wyłącznych Grupy OTOMACHINO lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

7.3.

Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu OTOMACHINO materiałów wymaga każdorazowo zgody Grupy OTOMACHINO i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Grupy OTOMACHINO oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie OTOMACHINO w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu OTOMACHINO, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

 

Artykuł 8. POZOSTAŁE USŁUGI

Dla Użytkowników mogą być przewidziane inne usługi związane z Ogłoszeniami i OTOMACHINO. Rodzaje i zakres takich usług określany jest w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż określone w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników jest zaakceptowanie przez Użytkownika właściwego regulaminu.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 9. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

9.1.

Podane przez Użytkowników dane osobowe Grupa OTOMACHINO zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności.

9.2.

Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

9.3.

Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Grupy OTOMACHINO w związku z korzystaniem z OTOMACHINO, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Grupy OTOMACHINO informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Ogłoszenia i z realizacją umów zawartych w wyniku Ogłoszenia. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie powyżej wskazanych informacji w celach komercyjnych polegających na reklamowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza OTOMACHINO.

 

Artykuł 10. ZMIANY REGULAMINU

10.1.

Grupa OTOMACHINO może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach OTOMACHINO. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Grupę OTOMACHINO, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w OTOMACHINO zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Ogłoszenia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

10.2.

Użytkownik przy pierwszym logowaniu w OTOMACHINO licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Ogłoszenia zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w OTOMACHINO. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Grupą OTOMACHINO.

 

Artykuł 11. ROZWIĄZANIE UMOWY

11.1.

Świadczenie usług w ramach OTOMACHINO ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem zdania następnego oraz postanowień zawartych w art.11.2 poniżej. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z Grupą OTOMACHINO, poprzez wysłanie chociażby wiadomości e-mail, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Z uwzględnieniem warunku określonego w art. 11.4., umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.

11.2.

Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Grupę OTOMACHINO za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

11.3.

Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Grupy OTOMACHINO, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w OTOMACHINO bez uprzedniej zgody Grupy OTOMACHINO.

11.4.

Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Grupą OTOMACHINO, odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od zakończenia ostatniego Ogłoszenia.

 

Artykuł 12. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

12.1.

Użytkownik może kontaktować się z Grupą OTOMACHINO w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie za pomocą odnośnika „Kontakt” , dostępnego na stronie głównej OTOMACHINO.

12.2.

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Grupę OTOMACHINO lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

12.3.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w OTOMACHINO (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

12.4.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Grupa OTOMACHINO zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

12.5.

Grupa OTOMACHINO rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Grupa OTOMACHINO może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

12.6.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Grupa OTOMACHINO może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

 

Artykuł 13. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Grupą OTOMACHINO, której przedmiotem są usługi świadczone przez Grupę OTOMACHINO w ramach OTOMACHINO na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Grupę OTOMACHINO w ramach OTOMACHINO będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

Artykuł 14. WAŻNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Zmień język